ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kérem, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: közösségi médiában, telefonon, e-mailben és élőszóban.
Váradi Róbert egyéni vállalkozó, mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.
A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítem ügyfeleimet.


AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET (679/2016 SZ. RENDELET, A TOVÁBBIAKBAN: GDPR) 13. CIKKE ALAPJÁN AZ ALÁBBI KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁST ADOM:

Cégnév: Szeles Zoltán Gergely egyéni vállalkozó, mint adatkezelő
Adószám: 57249940-1-42
Nyilvántartási szám: 55860976
Székhely: 1148, Budapest Nagy Lajos király útja 83/A
Telephely: 1148, Budapest Nagy Lajos király útja 83/A
Telefonszám: +36308673255
E-mail: boles76@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó – Könyvelő – igénybevétele történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok.
Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához.
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára és nevére időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Hozzájárulását a telefonszáma, lakcíme és a neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzőm meg a székhelyemen. Az adattovábbítás könyvelő és a NAV felé történik.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, lakcím), kérésre azonnal törlöm és megsemmisítem, adattovábbítás nem történik.
A Facebook-on, valamint más közösségi médiában közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. Adattovábbítások

Az adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a szolgáltatások nyújtása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére továbbítja. Egyes esetekben a partnerek kifejezetten az Egyéni Vállalkozó instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. könyvelő) az Egyéni Vállalkozó javára; e partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel az Egyéni Vállalkozó olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást. Az Egyéni Vállalkozó a Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:
Számlák kezeléséhez igénybe vett könyvelő:
Etalon Könyvelő és Adótanácsadó Iroda

Prof-Itt Life Kft.

Cím: 1149 Budapest, Egressy út 110 B 1/8

Telefonszám: 06-1-7916205

Mobiltelefonszám: 06-20-5961522

Email: konyveles.etalon@gmail.com5. Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

6. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek

Előfordulhat, hogy a masszázskezelés, fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok semmilyen egészségügyi adatot. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.
Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

A szabályzat időbeli hatálya 2024.03.01-től visszavonásig tart.